Naujienos

ByAdministratorius

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422 „KURKIME JAUNĄ VERSLĄ KARTU“ BAIGTAS VYKDYTI

2023 m. sausio 23 d. baigtas vykdyti projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422

 „Kurkime jauną verslą kartu“.  Projekto tikslas buvo- teikti įvairiapusę pagalbą jauno verslo subjektams Naujosios Akmenės mieste. Projektas tokios apimties, per tokį trumpą laikotarpį  ir tokios kokybės negalėtų būti įgyvendintas be ES ir VB fondų lėšų prisidėjimo.

Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:  konsultacijos, vizitai, savarankiškų priemonių suteikimas jauno verslo subjektams. Jos susiję su Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 10 p. nurodytomis veiklų grupėmis:

10.3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir kliantus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

10.3.2.2. jauno verslo pradžiai reikalingų priemonių ( t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.

Projekto tikslinė grupė- Naujosios Akmenės mieste veikiančių jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai.

Projektas prisidėjo prie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Projektas atitinka Strategijos  reikalavimus:

1 tikslą „Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje“, nes bus sudarytos palankios sąlygos jauno verslo subjektams plėsti savo veiklas, kurti darbo vietas, didinti užimtumą, mažinti socialinę atskirtį,  mažinti bedarbystę;

1.3 uždavinį „Teikti pagalbą pradedantiems verslą“, nes  projekto veiklos bus nukreiptos į darbo vietų kūrimą, savarankiškų darbo priemonių suteikimą jauno verslo subjektams.

1.3.2. veiksmą  „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“, nes jauno verslo subjektams bus suteiktos savarankiškos veiklos pradžiai reikalingos priemonės, įranga.

Projektas prisidės  programos rezultato „BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“, nes planuojama, kad projekto dėka 6 projektų veiklų dalyviams padėtis darbo rinkoje pagerės, nes bus sukurtos darbo vietos.

Vienas iš siekiamų rodiklių – projektų veiklų dalyvių skaičius. Jį pasiekėme ir viršijome 2 dalyvias.

 Nupirkti septyni įrangos komplektai. Jie sumontuoti patalpose ir pagal susitarimus perduodami JVS. Iki Šios dienos susitarimai buvo pasirašyti su 7 JVS.  Vienas JVS įranga pasinaudojo 10 mėnesių ir grąžino įrangą, nes toliau vykdys veiklą savarankiškai su savo įsigyta įranga. Dalyvė džiaugėsi, kad verslo pradžią galėjo pradėti, gaudama jau sukomplektuotą įrangą, įgavo patirties, prisitraukė klijentų ratą, kurie ir toliau naudosis jos teikiamomis grožio paslaugomis.

ByAdministratorius

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422 „KURKIME JAUNĄ VERSLĄ KARTU“

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė įgyvendina projektą „Kurkime Jaunų verslą kartu“. Projektas jau įsibėgėjo ir JVS gali pradėti savo darbinę veiklą Naujosios Akmenės mieste.Projekto tikslas – skatinti Naujosios Akmenės miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos.

Veiklose jau dalyvauja 7 jaunieji verslininkai, kurie startuoja su grožio paslaugomis. Projekto dalyviams verslo pradžiai suteikiama reikalingos įrangos komplektai. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis, patarimais. Laukiame prisijungiant JVS (grožio sritis- kirpėjai), konsultacijas teikia Ernesta, tel. +37060338345.

ByAdministratorius

Gera žinia dėl Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategijos keitimo

2023 m. sausio 11 d. gautas raštas iš Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento. Šiuo Raštu pritariama Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės iniciatyvai
pakeisti Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategiją, mažinant siektinų
rodiklių reikšmes.

Primename, kad dėl Akmenės rajono verslininkų asociacijos prašymo leisti sumažinti siekiamus rodiklius buvo inicijuotas Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016- 2022 m. strategijos keitimas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės

projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė

ByAdministratorius

ILGAI NEDELSKITE IR PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KOMANDOS

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė įgyvendina projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422 „Kurkime Jaunų verslą kartu“. Projekto dalyviams verslo pradžiai suteikiama reikalingos įrangos komplektai. Šiai dienai laukiame dviejų jauno verslo subjektų (JVS).
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis, patarimais.

Laukiame prisijungiant JVS (grožio sritis), konsultacijas teikia Ernesta, tel. +37060338345.

ByAdministratorius

PROJEKTAS „KURKIME JAUNĄ VERSLĄ KARTU“

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė įgyvendina projektą NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422 „Kurkime Jaunų verslą kartu“. Projektas jau eina į pabaigą bet dar gali padėti JVS, savo darbinę veiklą Naujosios Akmenės mieste. Veiklose jau dalyvauja jauni verslininkai, kurie startuoja su grožio paslaugomis. Projekto dalyviams verslo pradžiai suteikiama reikalingos įrangos komplektai, taip pat projekto dalyviams bus suteiktos konsultacijos, sudarytos galimybės dalyvauti renginiuose.
             Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis, patarimais.

Laukiame prisijungiant dar 2 JVS (grožio sritis- kirpėjai), konsultacijas teikia Ernesta, tel. +37060338345.

ByAdministratorius

Vidaus reikalų ministerija pristatė 2021- 2027 metų ES fondų investicijų programą

Šių metų spalio 20 d. Šiauliuose Šiaurės Lietuvos miestų vietos veiklos grupėms buvo pristatyta 2021 – 2027 metų ES fondų programa.

Miesto vietos veiklos grupės jau šių metų pabaigoje galės pradėti ruoštis naujo etapo Strategijos rengimui. Mažiausia numatyta Strategijos vertė- 500 000 Eur.

Vietos plėtros strategija turės atitikti 2021-2027 metų programos 4.7 ir 4.9 uždavinių tikslus.

4.7. uždavinys „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių”. (ESF+)

INVESTICIJOS SKIRTOS:

~ taikyti prevencines priemones socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims;

~ padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą;

~ padėti asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką (įskaitant ėmimąsi savarankiško darbo, verslo) ir joje išsilaikyti.

Tikslinė grupė: Socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys; asmenys besiruošiantys išeiti arba išėję iš įkalinimo vietų; romai; mažiau galimybių turintis jaunimas; migrantai;

4.9. uždavinys „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtraukį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas” (ERPF)

INVESTICIJOS SKIRTOS

~ Skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas;

~ socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimasis ir plėtra.

~ per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.

Tikslinė grupė: socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., nusikaltimų aukos, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.); asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis; migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms; nepalankias sąlygas turintys gyventojai; nepalankias sąlygas turintys vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Pirmumo kriterijai (numatyta didesnė nuosavų lėšų dalis vietos plėtros strategijai įgyvendinti; planuojama investuoti į migrantų ir pabėgėlių socialinę integraciją; registravimo Vidaus reikalų ministerijoje data ir laikas yra pirmesnis).

Artimiausiame Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės valdybos pasėdyje bus svarstoma, ar Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė dalyvaus 2021- 2027 metų ES fondų investicijų programoje.

2014-2020 m. ir 2021-2027 ES fondų investicijų programų palyginimas

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa 2021-2027 ES fondų investicijų programa
Vienas fondas (ESF+)Du fondai (ESF+ ir ERPF)
20,68 mln. Eur i ir galimybė virškontraktuoti iki 5,78 mln. EurDvigubai daugiau lėšų – 52,46 mln. Eur
VPS rengimui -3 996 EurDvigubai daugiau lėšų 10 000 Eur
VPS administravimo lėšų – 2,9 mln. EurTrigubai daugiau lėšų- 11,41 mln. (100 proc. finansavimas)
Projektinių pasiūlymų atranka ir sąrašų sudarymasProjektų įgyvendinimo planų (paraiškų) naudos ir kokybės vertinimas
Programų palyginimas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės

projekto veiklų koordinatorė

ByAdministratorius

PLANUOJAMAS VYKDOMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RODIKLIŲ KEITIMAS

Akmenės rajono verslininkų asociacija kreipėsi dėl pritarimo projekto BIVP rodiklių keitimui pagal 1.3 uždavinį „Suteikti pagalbą pradedantiems verslą“. Dėl Projekto „Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektų kompetencijų ir konkurencingumo didinimas“  rodiklių keitimo (mažinimo) kyla vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ar įgyvendinimo administravimo sunkumų, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti vietos plėtros strategijos uždavinių, veiksmų, nepasiekti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ar tinkamai neatlikti miesto VVG nustatytų užduočių.

Tuo tikslu inicijuojame Strategijos keitimo procedūras dėl BIVP projektų rodiklių sumažinimo. Keičiami BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)  iš 170 būtų sumažintas iki 115.

Gyventojai, kuriuos domina Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veikla, įgyvendinami projektai ar turi kokių pastabų dėl Strategijos keitimo gali užduoti klausimus elektroniniu paštu  naujosiosakmenesvvg@gmail.com arba kreiptis į projekto veiklų koordinatorę telefonu +37060200298

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė kviečia į konsultacijas

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė įgyvendina projektą Nr. 08.6.1 ESFA-T-927-01-0422, „Kurkime jauną verslą kartu” ir kviečia į konsultacijas 2022 m. spalio 9 d. nuo 9 iki 14 val. Kviečiami dalyvauti jauno verslo subjektai (JVS*) ir norintys pradėti manikiūro ir (ar) pedikiūro veiklą.

Konsultacijas veda: Jurgita Strautinytė- Petrikė.

Renginio vieta: Respublikos g. 6, Naujoji Akmenės, grožio salonas.

Visą renginio darbotvarkę galite atsisiųsti žemiau pateiktoje nuorodoje:

Naudingų konsultacijų!

JVS*- tai fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą ar dirbantys su verslo liudijimu, bei juridiniai asmenys- verslo įmonės, jų vadovai ir darbuotojai, kurie veiklą vykdo ar nuo įregistravimo dienos nėra praėję daugiau nei du metai.

ByAdministratorius

Kviečiame į renginį

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia dalyvauti miesto vietos veiklos grupės veiklos pristatymo renginyje.

Susitikimo metu aptarsime projektų vykdytojų patirtis įgyvendinant sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Taip pat pasidžiaugsime projektais, kurie sėkmingai baigė projektus, įgyvendino veiklas ir pasiekė užsibrėžtų rodiklių.

Renginio pradžia 10 val. pabaiga 14 val., vieta: Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė („Dienos centre”).

Maloniai lauksime. Jeigu turite klausimų, gal reikalinga tiksli renginio darbotvarkė prašome skambinti projekto veiklų koordinatorei tel.: +37060200298

ByAdministratorius

Kviečiame į konsultacijas

Šių metų rugsėjo 9 dieną Naujosios Akmenės miesto bendruomenė kviečia dalyvauti nemokamose konsultacijose jau dirbančias (-ius) plaukų grožio srityje tiek vyrų tiek moterų (dažymas, kirpimas ir pan.) specialistus ir pradedančiuosius (JVS*), bei tuos kurie norėtų pradėti verslą šioje srityje.

Mokymų pradžia 9 val. pabaiga 15 val.

Vieta: Respublikos g. 6, Naujoji Akmenės, grožio salonas.

Konsultacijas veda: Jurgita Strautinytė- Petrikė

Konsultacijos temos: plaukų dažymo ir kirpimo naujovės, galvos masažas, plaukų sruogų priauginimas ir daug kitų temų bus paliesta konsultacijos metu.

Su visa renginio darbotvarke galite susipažinti

Iki susitikimo!