Veikla

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI BEI INTEGRUOTO IR NOVATORIŠKO STRATEGIJOS POBŪDŽIO APIBŪDINIMAS


1 TIKSLAS. MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 – 2022 m.
Strateginiai ryšiai (sąsaja su stiprybėmis ir silpnybėmis):
Tikslas sprendžia SSGG analizėje nurodytas 1, 2, 3 silpnybes ir siekia sumažinti 2, 4, 5, 7, 8 grėsmes,
pasinaudojant 3, 7, 8, 9 stiprybėmis ir 1, 2, 3, 7 galimybėmis.
Alternatyvūs tikslai ir tikslo pasirinkimo priežastys:
Pasirinktas tikslas – Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje. Šis tikslas buvo pasirinktas, nes jis geriausiai atspindi gyventojų poreikius ir apima visas pagalbos reikalingas gyventojų grupes Naujojoje Akmenėje.
Svarstyti alternatyvūs tikslai:

1.Teikti gyventojams sociokultūrines paslaugas ir skatinti gyventojų savarankišką užimtumą. Ši alternatyva nebuvo pasirinkta, nes pagal ją būtų susiaurinamos galimos veiklos.

2.Mažinti Naujosios Akmenės miesto gyventojų socialinę atskirtį, skatinant bedarbių ir neaktyvių gyventojų užimtumą darbo rinkoje. Ši alternatyva nebuvo pasirinkta, nes ji apriboja gyventojų
tikslinių grupių dalyvavimą įgyvendinant tikslą.


Efekto rodikliai ir jų kiekybinis pokytis:

1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų. Pradinė reikšmė – 87 (2014m.),
siekiama reikšmė – 80 (2022 m.).

2. Jaunų asmenų iki 29 m., turinčių bedarbio statusą, dalis nuo visų bedarbių skaičiaus. Pradinė
reikšmė – 12,4 proc. (2015 m.), siekiama reikšmė – 10 proc. (2022 m.)


Rezultato rodikliai ir jų kiekybinis pokytis:

 1. Padidėjęs NVO veiklose dalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių, asmenų skaičius. Pradinė
  reikšmė – 663 asmenys (2015 m.), siekiama reikšmė – 696 asmenų (2022 m.).

2. Padidėjęs savarankiškai dirbančių asmenų, vykdančių savarankišką veiklą pagal individualios
veiklos pažymą ar įsigijus verslo liudijimą, skaičius 1000-iui gyventojų. Pradinė reikšmė – 24,7
asmenys (2015 m.), siekiama reikšmė – 26 asmenys (2022 m.).


Programos rezultato rodikliai ir jų kiekybinis pokytis:

 • BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po
  dalyvavimo ESF veiklose – 109
 • Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai)
  praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose – 38
 • Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai) kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto
  veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvio
  dalyvavimo ESF veiklose) – 6
  1.1 UŽDAVINYS. SAVANORIŲ PAGALBA DIDINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į VISUOMENĘ
  1.2 UŽDAVINYS. SKATINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ ASMENŲ UŽIMTUMĄ
  1.2 uždavinys „Neaktyvių darbingų asmenų užimtumo skatinimas“ prisideda prie poreikio Nr. 3
  „Neaktyvių darbingų asmenų persikvalifikavimas ir naujų darbinių įgūdžių suteikimas, siekiant
  efektyvaus šių asmenų įsiliejimo į darbo rinką ir prisitaikymo prie tuo metu joje esančių sąlygų“.

1.3 UŽDAVINYS. TEIKTI PAGALBĄ PRADEDANTIEMS VERSLĄ
1.3 uždavinys „Pagalba pradedantiems verslą prisideda prie poreikio“ Nr. 1 „Savarankiškos veiklos
skatinimas, atsižvelgiant į neaukštą gyventojų verslumo lygį, suteikiant savarankiškai veiklai vystyti
reikalingas priemones, žinias bei įgūdžius“.

Integruotumas. Naujosios Akmenės miesto VVG parengė integruotą ir novatorišką vietos plėtros strategiją taikydama šiai teritorijai naujoviškas ir integruotas priemones. Jos integruotumas pasireiškia
tuo, kad strategija apima socialinio ir ekonominio sektoriaus problemų sprendimą. Atlikus išsamią šių sektorių analizę buvo panaudotas SSGG metodas, padedantis galutinai išgryninti teritorijos stipriąsias ir
silpnąsias puses bei suformuoti bendrą visos teritorijos vaizdą, ir padėjo ieškoti naujų vietos plėtros sprendimų būdų. Laikantis integruoto požiūrio buvo koncentruojamasi ne į kurią nors vieną problemą, bet
į jų visumą, stengiantis išskirti tai kas svarbiausia bei aktualiausia šiuo metu ir parengti keletą sektorių apimančią strategiją.
Rengiant vietos plėtros strategiją į pagalbą buvo pasitelkta nevyriausybinio, vietos valdžios ir vietos verslo atstovai, veikiantys Naujosios Akmenės miesto VVG teritorijoje. Susitikimų metu jie išsakė
jų akimis esančius šių sektorių privalumus ir trūkumus ir pasidalino mintimis kokių sprendimų būtų galima imtis esamoms problemoms spręsti. Čia buvo taikytas naujas šiai teritorijai principas „iš apačios į
viršų“, padedantis išgryninti pačias aktualiausias vietos problemas. Vieša diskusija apie vietos plėtrą atskleidė įvairų vietos gyventojų poreikių spektrą ir nelengvą sprendimų priėmimo kontekstą. Tai, kad
Naujosios Akmenės miesto VVG priimdama svarbius vietos plėtros strategijai sprendimus konsultavosi su vietos gyventojais ir organizacijomis bei įstaigomis ir stengėsi suderinti ir atsižvelgti į visų
suinteresuotų grupių pateiktus pasiūlymus taip pat yra ir novatoriškumo požymis.
Naujosios Akmenės miesto VVG teritorijoje esančias problemas bus stengiamasi spręsti kompleksiškai ir paraleliai. Integruotas principas rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją suteikia
galimybę į esamą situaciją vietovėje pažvelgti iš skirtingų pusių ir atrasti bendrų sąlyčio taškų esamų problemų sprendimui.
Nuo Naujosios Akmenės miesto gyventojų aktyvumo ir noro priklausys vietos plėtros strategijoje numatytų priemonių paveikumas, todėl įgyvendinant vietos plėtros strategiją bus siekiama kuo
operatyviau informuoti vietos gyventojus apie vykstančias veiklas ir raginti jose dalyvauti bei įsisavinti visą galimą naudą, kurią teikia tokios iniciatyvos.
Vietos plėtros strategijoje išsikeltų tikslų yra siekiama ne pasitelkiant kokią nors vieną sprendimo priemonę, bet integruojant keletą jų, kad būtų pasiektas kuo geresnis rezultatas (savanorystė, neformalus
mokymas, gerosios patirties perėmimas ir pan.). Taip pat Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategija yra orientuota ne į trumpalaikį, bet ilgalaikį vietos problemų sprendimą ir ilgalaikį poveikį.
Novatoriškumas. Novatoriškumas – tai naujų sprendimų, miesto VVG teritorijos poreikiams patenkinti, suradimas. Kadangi vietos plėtros strategijos įgyvendinimas Naujosios Akmenės miesto VVG
teritorijoje yra planuojamas pirmą kartą, tai galima teigti, kad praktiškai visos šioje strategijoje naudojamos priemonės esamoms problemoms spręsti yra naujoviškos ir čia nenaudotos. Naujosios
Akmenės miesto VVG didelį dėmesį skirs vietos socialinių problemų sprendimui, savarankiško užimtumo skatinimui ir jos taps naujovių iniciatoriais, skatins vietos gyventojus savarankiškiau spręsti
savo problemas. Tokiu būdu vietos plėtros strategija prisidės ir prie vietos ekonomikos skatinimo bei augimo.
Diskusijų metu buvo išryškintos vietos problemos, išsakyti poreikiai ir lūkesčiai, aptarti ateities veiklos prioritetai, tikslai ir priemones jiems pasiekti. Diskusijose ir priimant sprendimus buvo naudojami
naujoviški ir įvairūs metodai. Ne mažiau svarbus pasiekimas nei parengtas strategijos dokumentas, buvo ir pats strategijos rengimo procesas, leidęs surasti kompromisų skirtingų sektorių atstovams.
Šiuo metu dažniausiai yra naudojami tradiciniai būdai socialinių ir ekonominių problemų sprendimui: socialinę atskirtį ar laikinas socialines ir / ar ekonomines problemas patiriantiems žmonėms
(pvz. bedarbiams) mokamos įvairios pašalpos, taikomos formalios aktyvios įdarbinimo priemonės. Tokiu būdu socialinę atskirtį ir laikinas socialines ir / ar ekonomines patiriantys gyventojai izoliuojami nuo
visuomenės ir bendruomeninio gyvenimo. Jų problemos yra sprendžiamos orientuojantis į trumpalaikio, o ne ilgalaikio laikotarpio rezultatus. Remiantis kitų Europos valstybių patirtimi būtų siektina ne finansiškai paremti tokius asmenis, o padėti tokiems asmenims integruotis į visuomenę bei darbo rinką ir patobulinti
jų turimus socialinius ir darbinius įgūdžius ir suteikti jiems galimybę patiems imtis atsakomybės už savo gyvenimo kokybės gerinimą. Tam pasitelkiamos selektyvios informacinės sklaidos priemonės, ugdomi
socialinę atskirtį ar laikinas socialines ir / ar ekonomines problemas patiriančių asmenų gebėjimas pasirūpinti savimi ir kitais šeimos nariais, bendrauti su kitais bendruomenės nariais ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Kaip kad buvo minėta aukščiau, Naujosios Akmenės miesto VVG strategijoje inovacijos (novatoriškumas) nereiškia kokios nors kardinaliai naujos veiklos ar veikimo būdo, kurie iki šiol nebuvo
žinomi ar taikomi Lietuvoje. Novatoriškomis veiklomis, idėjomis laikoma viskas kas iki tol nebuvo naudojama Naujosios Akmenės miesto VVG teritorijoje. Tad geroji patirtis perimta iš kitų bendruomenių
ar organizacijų ir pritaikyta vietos problemų sprendimui taip pat laikoma novatoriška. Taip pat pažymėtina, kad net senais laikyti metodai ar veiklos gali tapti puikia inovacija vietovei, kurioje ji nebuvo
taikyta.
Bendradarbiavimas su Mažeikių miesto VVG ir siekis dalintis bei perimti kitų gerąją patirtį atsispindi taip pat novatoriškumo ir integruotumo principų laikymąsi. Tikimasi, kad šis
bendradarbiavimas prisidės tiek prie Naujosios Akmenės, tiek prie Mažeikių miesto VVG vietos plėtros strategijų efektyvesnio tikslų siekimo.
Įgyvendinant vietos plėtros strategiją, vietos projektų atrankos metu bus taikomos naujos informacinės ir komunikacijos technologijos. Novatoriškumo principas įgyvendinamas ir mažinant
informacinę atskirtį, užtikrinant, kad projektų atranka vyktų bendradarbiaujant vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus atstovams. Toks projektų atrankos būdas skatins atvirą ir skaidrų projektų atrankos procesą ir sprendimų priėmimą. Įgyvendinant vietos plėtros strategiją bus užtikrintas visų trijų sektorių bendradarbiavimas, siekiant pačių geriausių rezultatų ir vietos poreikių patenkinimo.
Bendradarbiavimo metu bus kuriami ir plėtojami įvairūs veiklos vykdymo metodai, ieškoma bendrų sprendimų projektų įgyvendinimo efektyvumui užtikrinti, skatinamas atvirumas, siekiant visapusiško
bendruomenės įtraukimo.

Pilną dokumentą „NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016 – 2022 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA” galite atsisiųsti