Apie mus

2015 m. lapkričio 25 d. įregistruota Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė (VVG).

Tai asociacija, vienijanti veiklius įvairių skirtingo amžiaus miesto bendruomenių organizacijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų, įmonių, Akmenės rajono savivaldybės atstovus, kuriems svarbi darni ir ilgalaikė miesto plėtra.

Miesto VVG tikslaspagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Naujosios Akmenės miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Naujosios Akmenės miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal šias išvardytas veiklos sritis:

 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų Naujosios Akmenės miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • siekti pagerinti vietos įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
 • ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Naujosios Akmenės miesto plėtrai;
 • skatinti ir palaikyti miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
 • organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėse;
 • organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja  Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams;
 • tenkinti kitus, įstatymams neprieštaraujančius, viešuosius interesus.
 • siekti Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymo efektyvumo Naujosios Akmenės mieste, rengiant vietos plėtros strategijas ir jas įgyvendinant- skatinant ir remiant vietos plėtros iniciatyvas, socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą, sprendžiant vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas.