Naujienos

ByAdministratorius

Išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai atrinktų paraiškų sąrašas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė atrinko septynis projektinius pasiūlymus, kurie atitiko kvietimą ir vertinimo kriterijus.

Pagal pirmąjį kvietimą „UŽIMTUMO DIDINIMAS TEIKIANT SOCIOKULTŪRINES PASLAUGAS NEĮGALIEMS, SENYVO AMŽIAUS IR NEPASITURINTIEMS ASMENIMS” atrinktos keturios paraiškos, kurių bendra planuojama skirti finansavimo suma yra 170114,12 € .

Pagal antrąjį kvietimą „SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ IR VAIKŲ SOCIALIZACIJA TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS“ atrinkti du projektiniai pasiūlymai. Šiems projektiniams pasiūlymams planuojama skirti bendra suma yra 29990,81 €.

Pagal trečiąjį kvietimą „VERSLO KONSULTACIJOS IR MOKYMAI“ atrinktas vienas projektinis pasiūlymas, kuriuo prašoma skirti suma yra 221002,40 € .

Sudarytas vietos plėtros projektų sąrašas ir išsiųstas Europos socialinio fondo agentūrai.

Projekto veiklų koordinatorė

Alina Jokūbauskienė.

ByAdministratorius

Diskusija su nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro atstovais

Diskusija vyko birželio 27 d. 10 val., Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 9) .

Viešosios paslaugos 2017 m.

Martinas Žaltauskas, NVO informacijos ir paramos centro vadovas kartu su Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupe kvietė į diskusiją, kur su savivaldybės ir NVO atstovais buvo kalbama apie paslaugų perdavimą bei NVO tarybos veiklą. Diskusijos metu buvo aptariamos tokios temos:

– Savivaldybės paslaugų perdavimas NVO sektoriui (siekiant Nacionalinės pažangos programos iki 2020 metų numatyto rodiklio – bent 15% paslaugų perduota NVO; ir būsimo NPP 2021-2030 siekius);


– Galimybė pirkti paslaugas iš NVO vadovaujantis naujuoju Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsniu numatant rezervuotas sutartis;


– NVO tarybos veikla ir jos veiklos efektyvumo galimybės;

Nuotraukoje Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, mero pavaduotojas Tomas Martinaitis,
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktorius
Martinas Žaltauskas.

Renginio metu buvo pristatytas leidinys „Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas”.

Pristatytas leidinys „Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas”.

Daugiau informacijos apie nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrą galite rasti interneto puslapyje
http://www.3sektorius.lt/ .

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės trumpas veiklų pristatymas

Pokalbis su Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotoju Tomu Martinaičiu apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veiklą.

Pokalbio transliacijos Facebook’e įrašas.

Malonaus žiūrėjimo.

Projekto veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

ByAdministratorius

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

Kviečiame teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. 4 „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“ ir kvietimą Nr.5 “Darbingų pabėgėlių ir jų šeimų narių integracija į darbo rinką ir visuomenę suteikiant profesines žinias“. Projektais siekiama, kad tikslinės grupės atstovams būtų suteikiami nauji profesiniai ir kiti reikalingi įgūdžiai, suteikiama pagalba iškritusiems iš darbo rinkos ir norintiems į ją sugrįžti, vykdant neaktyvių asmenų neformalųjį švietimą, savanorišką veiklą ir panašiai.

Paraiškos priimamos nuo 2019-06-10 10:00 val. iki 2019-07-19 16:00 val. Visa informacija ir reikalingi dokumentai yra skelbiami Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės interneto puslapyje www.naujosiosakmenesvvg.lt skiltyje Kvietimai arba teirautis projekto veiklų koordinatorės Alinos Jokūbauskienės tel.: +370 602 00298 adresu: V.Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Pirminikė Sigutė Norvaišienė

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė dalyvavo seminare

2019 m. gegužės 24 d. Panevėžyje vyko seminaras:

„Priemonių Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų įgyvendinimas”.

Sigita Bytautė ( PVS III projektų vadovė) pristatė temą:

Priemonių Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS” projekto administravimas.

Šia tema buvo aptariama:

  • Duomenų mainų svetainė (DMS);
  • projekto rodiklių pasiekimas;
  • projekto sutarties keitimas, dokumentų saugojimas, patikros;
  • projekto įgyvendinimas, pirmi žingsniai.

Projektų valdymo skyriaus III projektų vadovė Jurgita Merkevičienė pristatė temą „Priemonių Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ir Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS” projekto išlaidų tinkamumas” ir Europos socialinio fondo agentūros Teisės skyriaus viešųjų pirkimų vadovė Julija Laukienė pristatė temą: „Viešųjų pirkimų priežiūra. Dažniausios klaidos vykdant viešuosius pirkimus”.

Šių pristatymų metu aptarta:

  • Mokėjimo prašymai;
  • viešųjų pirkimų priežiūra;
  • dažniausios klaidos vykdant viešuosius pirkimus.

Mokymai vyko nuo 10:30 iki 14:00 val. viešbutyje „Romantic Boutique Hotel & Spa“ Panevėžyje, kuris įsikūręs atnaujintame pirmajame XIX-ojo amžiaus mechaniniame malūne Baltijos šalyse.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veiklų koordinatorė Alina Jokūbauskienė.

ByAdministratorius

Mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams

Š.m. gegužės 20 dieną vyko paskutiniai mokymai pagal kvietimus:

Kvietimą Nr.1 „UŽIMTUMO DIDINIMAS TEIKIANT SOCIALKULTŪRINES PASLAUGAS NEĮGALIEMS, SENYVO AMŽIAUS IR NEPASITURINTIEMS ASMENIMS“

Kvietimą Nr.2 „SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ IR VAIKŲ SOCIALIZACIJA TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS“

Kvietimą Nr.3 „VERSLO KONSULTACIJOS IR MOKYMAI“.

Konsultuojanti įmonė: UAB „Konsultus“.

Lektorius: Žilvinas Gelgota.

Pirmoje mokymų dalyje buvo aptarta, kokie yra projektinio pasiūlymo būtini priedai, bei kaip reikia pateikti projektinį pasiūlymą Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupei.

Antroje mokymų dalyje pareiškėjai uždavė klausimus konkrečiai susijusius su jų paraiškomis. Dažniausi klausimai buvo susiję su savanoriška veikla, netiesioginėmis išlaidomis ir pareiškėjo įnašu.

Primename, kad paraiškas galima pateikti iki š.m. gegužės 27 d. 17:00 val. Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veiklų koordinatorei Alinai Jokūbauskienei adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės mokymai projektinių pasiūlymų renkėjams

Š.m. gegužės 6 d. vyko mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams.

Įmonės UAB „Konsultus” dėstytojai Žilvinas Gelgota ir Elinga Laurinėnienė pravedė dviejų dalių, keturių valandų trukmės mokymus.

Pirmoje dalyje buvo nagrinėjama projektinio pasiūlymo pateikimo forma, aptarta kokius dokumentus reikia pateikti prie projektinio pasiūlymo. Dar katą buvo priminta apie tai, kokia forma turi būti pateiktas dokumentas iki gegužės 27 d.

Antroje dalyje kiekvienas dalyvis praktiškai pildė paraiškos 5 punktą, kur turėjo suformuoti savo projekto tikslus, uždavinius, nurodyti tikslines grupes, dalyvių skaičių.

Kviečiame visus, kuriuos domina Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veikla, socialiniai ir verslo projektai, prisijungti į sekančius mokymus, kurie vyks 2019 m. gegužės 20 d., 13 val., V. Kudirkos g. 27.

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės pirmieji mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė pristatė mokymų lektorius

Šių metų balandžio 29 d. vyko Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės pirmieji mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams.

Mokymus vedė UAB „Konsultus” dėstytojai Žilvinas Gelgota ir Elinga Laurinėnienė.

Pirmoje dalyje buvo išsamiai aptarti kvietimų teikti paraiškas dokumentai, projektinių pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Antroje dalyje, pagal kiekvieną kvietimą aptartos tinkamos ir netinkamos finansuoti veiklos ir išlaidos.

Kviečiame visus, kuriuos domina Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veikla, socialiniai ir verslo projektai, prisijungti į sekančius mokymus, kurie vyks 2019 m. gegužės 06 d., 13 val., V. Kudirkos g. 27.

ByAdministratorius

STARTUOJA KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Balandžio 10 dieną startuoja 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė skelbia kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai, finansuojami pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Pagal uždavinį „ Savanorių pagalba didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę“.

Kvietimas Nr.1

1.1.1 Veiksmas „Užimtumo didinimas teikiant sociakultūrines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“. Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 185007 eurai.

Kvietimas Nr.2

 1.1.2. Veiksmas. „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant  socialines paslaugas“. Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra  32588 eurai.

Kvietimas Nr.3

Pagal uždavinį „Teikti pagalbą pradedantiems verslą“

1.3.1. Veiksmas „Verslo konsultacijos ir mokymai“. Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 240220 eurai.

                Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai, sąlygos, formos skelbiami skiltyje „Kvietimai”, taip pat galite susipažinti VPS vykdytojos būstinėje adresu V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė.

Kvietimai teikti vietos projektus baigiasi gegužės 27 dieną 17 valandą.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į:

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupės veiklų koordinatorę

Aliną Jokūbauskienę, mob. +370 60200298, el.p. alina.ziogaite@gmail.com arba naujosiosakmenesvvg@gmail.com.

Pirmininkė Sigutė Norvaišienė