Naujienos

ByAdministratorius

Kviečiame dalyvauti apklausoje

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia Naujosios Akmenės
miesto NVO, VŠĮ, bendruomenių ir kitų įstaigų, įmonių, organizacijų atstovus, Naujosios Akmenės miesto gyventojus dalyvauti Naujosios Akmenės miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo apklausoje (toliau – Apklausa).

Apklausos rezultatai bus apibendrinti ir naudojami rengiant Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų strategiją  (toliau – Strategija) pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto ,,Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių” ir 4.9 uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

Rengiama Strategija orientuota į socialinės integracijos skatinimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovų ryšius.

Prašome Jūsų atsakyti į Apklausos klausimus. Jūsų atsakymai padės Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupei nuspręsti, kokioms sritims tikslinga teikti paramą.

Apklausa yra anoniminė. Analizėje bus naudojami apibendrinti atsakymai.

Nuoroda į Apklausą:  https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1518553144/

Apklausa vykdoma iki 2023 m. liepos 31 d.

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus!

ByAdministratorius

Susitikimas dėl VVG Strategijos ruošimo

Susitikimas dėl VVG Strategijos ruošimo

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė 2023-06-12 pakvietė į Neįgaliųjų dienos užimtumo centrą miesto gyventojus, NVO, VŠĮ, savivaldybės biudžetines įstaigas, verslininkus į Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos 2024-2027 m. rengimo susitikimą, kuriame norėjosi išgirsti idėjas, mintis, pasiūlymus ir šioms iniciatyvoms įgyvendinti lėšų poreikį. Diskutuota į kokias veiklos sritis reikia daugiau  nukreipti strategijos lėšų, kokios problemos aštriausios, opiausios bei kokios galimybės didžiausios Naujosios Akmenės mieste.

Siekiant aptarti projektines idėjas, ir įvertinti jų įgyvendinimui būtiną ir tinkamą finansavimui pagal Vietos plėtros strategija, paprašyta savo mintis išdėstyti raštiškai ir atsiųsti el. paštu,  nurodant projekto tikslines grupes, priemonių poreikį ir kt.

Planuojami dar keli susitikimai. Sudarytos sąlygos dalyvauti visiems norintiems.

ByAdministratorius

Kviečiame į naujo laikotarpio (2023-2027 m.) Vietos plėtros strategijos projekto aptarimą

2023 m. birželio 12 d., 11.00 val. kviečiame Naujosios Akmenės miesto bendruomenę, verslo atstovus į naujo laikotarpio (2023-2027 m.) Vietos plėtros strategijos projekto aptarimą „Jūsų siūlomos vietos projekto idėjos ir finansavimo planas

​Susitikimas vyks adresu Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė, Dienos neįgaliųjų centre. 

Pirmininkė                                                                                                   Sigutė Norvaišienė

ByAdministratorius

VYKO MOKYMAI MIESTŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS

LR Vidaus reikalų ministerija, atlikdama 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos tarpinės institucijos funkcijas ir koordinuodama bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvas, kartu su Centrine projektų valdymo agentūra organizavo mokymus, skirtus miestų vietos veiklos grupėms vietos plėtros strategijų rengimo, vertinimo ir atrankos klausimais (mokymų medžiagą rasite čia: bendra informacijavietos plėtros strategijų rengimasvietos plėtros strategijų vertinimas ir atranka).

Gausus dalyvių skaičius š. m. birželio 2 d. Palangoje vykusiuose mokymuose dalyvavo apie  dvidešimt vietos veiklos grupių atstovų – parodė didžiulį miesto bendruomenių susidomėjimą ir norą per vietos plėtros strategijas spręsti vietos bendruomenėms aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas, taip pat skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties klausimus.Mokymuose dalyvavo VVG pirmininkė S. Norvaišienė ir Savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja B. Navickienė.

Mokymų metu diskutuota apie vietos veiklos grupių veiklos skaidrumo didinimo būtinybę. Vidaus reikalų ministerija, pasitelkdama 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpio patirtį, atsižvelgdama į  STT 2023 m. atliktos korupcijos rizikos analizę miestų vietos veiklos grupių veiklos ir jos priežiūros srityse, 2021–2027 m. ES finansavimo laikotarpiu skiria ypatingą dėmesį  miestų vietos veiklos grupių teisinio reguliavimo tobulinimui. „Siekiame šalinti sąlygas korupcijai miestų vietos veiklos grupių veikloje atsirasti ir plisti“.

Mokymų metu apžvelgė esamą situaciją rengiantis įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros metodą 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpiu, pristatė vietos plėtros strategijų rengimo principus, taip pat miestų vietos plėtros strategijų vertinimo ir atrankos kriterijus.

Primename, kad Vidaus reikalų ministrės įsakymu „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“ 2023 m. kovo 13 d. paskelbta vietos plėtros strategijų atrankos pradžia, Vidaus reikalų ministerija vietos plėtros strategijų laukia iki 2023 m. spalio 31 d.

Mokymai miestų VVG
ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia visas Naujosios Akmenės
miesto NVO, VŠĮ, bendruomenes ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas teikti idėjas Naujosios
Akmenės miesto vietos plėtros strategijos rengimui 2021-2027 m. finansavimo periodui.

Dirbantys su įvairiomis asmenų grupėmis geriausiai žino problemas ir poreikius,
efektyviausius sprendimo būdus ir priemones, racionaliai panaudojant ES investicijas, privačias
ir/ar Akmenės rajono savivaldybės lėšas, siekti  aktyvaus gyventojų įsitraukimo į visuomenės
gyvenimą, lengvesnio įsiliejimo į darbo rinką, socialinio verslo kūrimą ir kt.

Visų mūsų įsitraukimas į Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos rengimą
2021–2027 m. finansavimo periodui prisidės prie galimybės vykdyti veiklas,
įgyvendinant 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos uždavinius:

-4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes,
nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių
grupių“;

-4.9. uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių
namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis,
socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir
socialines paslaugas “

Taip pat kviečiame visus gyventojus kelti aktualias socialines problemas, socialinio

verslo plėtojimo klausimus vietos veiklos grupei nurodytais kontaktais.
Projektinius pasiūlymus (idėjas) teikti iki 2023-04-10 VVG elektroniniu
paštu el.p. naujosiosakmenesvgg@gmail.com. Smulkesnę informaciją teikia VVG projektų
koordinatorė A. Jokūbauskienė, tel. +37060200298.

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė ruošia naują vietos plėtros strategiją

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės valdybos susirinkimu nuspręsta rengti naują Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.

Atkreipiame dėmesį, kad Strategijos rengimui bus taikomas bendruomenės inicijuotų vietos plėtros (BIVP) teritorinis investavimo metodas – kai iniciatyvą perima vietos bendruomenės žmonės, kurie geriausiai žino savo gyvenamosios vietovės problemas ir poreikius, kuriems svarbu šiuos poreikius patenkinti, išspręsti vietos bendruomenei kylančias problemas ir efektyviausiai panaudoti ES investicijas.Prašome teikti pasiūlymus.  šiuo metu prašome teikti projektinius pasiūlymus, siekiant išsiaiškinti problematiką, sprendimo būdus, lėšų poreikį ir kt. dirbant su tikslinėmis grupėmis  (pvz., nusikaltimų aukomis, benamiais, priklausomybėmis sergančiais asmenimis, grįžusiais iš įkalinimo įstaigų, mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais, migrantais, nepalankiose sąlygose gyvenančiais vaikais, jaunuoliais  ir kt.).

Prašome visų, Naujosios Akmenės NVO, asociacijojų, VšĮ veiliančių Naujosios Akmenės mieste prisidėti prie strategijos rengimo. Tai galite padaryti užpildyti prelimenarią praiškos gauti paramą formą, pagal Jūsų numatomas vykdyti veiklas bus planuojama ir rengiama nauja strategija.

Paraiškas prašoma užpildyti iki kovo 30 dienos.

ByAdministratorius

Išplėstinis Naujosios Akmenės mieso vietos veiklos grupės susirinkimas

Š.m. kovo 10 dieną vyko Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės visuotinis išplėstinis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo valdybos nariai, asociacijos pirmininkė, kviestiniai svečiai, projektų, kurie buvo įgyvendinami pagal Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2014-2022 metų strategiją pareiškėjai ir vykdytojai.

Susirinkimu buvo patvirtinta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės (toliau – MVVG) 2022 metų ir galutinė ataskaitos. Valdybos nariai ir kiti dalyviai pasidžiaugė sėkmikngai įgyvendinta MVVG 2014-2022 metų vietos plėtros strategija.

Išplėstinis MVVG susirinkimas

Susirinkimo metu taip pat aptarti projektus įgyvendinusių organizacijų pasiekimai ir sunkumai.

Svečiai iš Šiaulių mikesto vietos veiklos grupės pristatė gaires, pagal kurias bus ruošiamasi naujam 2023-2027 metų etapui.

MVVG susirinkimas, pasiruošimas naujam 2023-2027 metų etapui.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė aktyviai ruošiasi naujam finansavimui, pradėta rengti 2023-2027 metų strategija.

Jeigu turite klausimų prašome kreiptis elektroniniu paštu naujosiosakmenesvvg@gmai.com

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė pateikia ataskaitas

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė pateikia 2022 metų veiklos ataskaitą.

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 metų strategija yra įgyvendinta, čia pateikiama galutinė ataskaita.

Kilus klausimams prašome kreptis į Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės proejkto veiklų koordinatorę el.paštu naujosiosakmenesvvg@gmail.com

ByAdministratorius

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422 „KURKIME JAUNĄ VERSLĄ KARTU“ BAIGTAS VYKDYTI

2023 m. sausio 23 d. baigtas vykdyti projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422

 „Kurkime jauną verslą kartu“.  Projekto tikslas buvo- teikti įvairiapusę pagalbą jauno verslo subjektams Naujosios Akmenės mieste. Projektas tokios apimties, per tokį trumpą laikotarpį  ir tokios kokybės negalėtų būti įgyvendintas be ES ir VB fondų lėšų prisidėjimo.

Projekto metu buvo įgyvendintos šios veiklos:  konsultacijos, vizitai, savarankiškų priemonių suteikimas jauno verslo subjektams. Jos susiję su Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše 10 p. nurodytomis veiklų grupėmis:

10.3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir kliantus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

10.3.2.2. jauno verslo pradžiai reikalingų priemonių ( t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.

Projekto tikslinė grupė- Naujosios Akmenės mieste veikiančių jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai.

Projektas prisidėjo prie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016-2022 m. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Projektas atitinka Strategijos  reikalavimus:

1 tikslą „Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje“, nes bus sudarytos palankios sąlygos jauno verslo subjektams plėsti savo veiklas, kurti darbo vietas, didinti užimtumą, mažinti socialinę atskirtį,  mažinti bedarbystę;

1.3 uždavinį „Teikti pagalbą pradedantiems verslą“, nes  projekto veiklos bus nukreiptos į darbo vietų kūrimą, savarankiškų darbo priemonių suteikimą jauno verslo subjektams.

1.3.2. veiksmą  „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“, nes jauno verslo subjektams bus suteiktos savarankiškos veiklos pradžiai reikalingos priemonės, įranga.

Projektas prisidės  programos rezultato „BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“, nes planuojama, kad projekto dėka 6 projektų veiklų dalyviams padėtis darbo rinkoje pagerės, nes bus sukurtos darbo vietos.

Vienas iš siekiamų rodiklių – projektų veiklų dalyvių skaičius. Jį pasiekėme ir viršijome 2 dalyvias.

 Nupirkti septyni įrangos komplektai. Jie sumontuoti patalpose ir pagal susitarimus perduodami JVS. Iki Šios dienos susitarimai buvo pasirašyti su 7 JVS.  Vienas JVS įranga pasinaudojo 10 mėnesių ir grąžino įrangą, nes toliau vykdys veiklą savarankiškai su savo įsigyta įranga. Dalyvė džiaugėsi, kad verslo pradžią galėjo pradėti, gaudama jau sukomplektuotą įrangą, įgavo patirties, prisitraukė klijentų ratą, kurie ir toliau naudosis jos teikiamomis grožio paslaugomis.

ByAdministratorius

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422 „KURKIME JAUNĄ VERSLĄ KARTU“

Naujosios Akmenės miesto bendruomenė įgyvendina projektą „Kurkime Jaunų verslą kartu“. Projektas jau įsibėgėjo ir JVS gali pradėti savo darbinę veiklą Naujosios Akmenės mieste.Projekto tikslas – skatinti Naujosios Akmenės miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos.

Veiklose jau dalyvauja 7 jaunieji verslininkai, kurie startuoja su grožio paslaugomis. Projekto dalyviams verslo pradžiai suteikiama reikalingos įrangos komplektai. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Vietos projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu – konsultacijomis, patarimais. Laukiame prisijungiant JVS (grožio sritis- kirpėjai), konsultacijas teikia Ernesta, tel. +37060338345.