Author Archive Administratorius

ByAdministratorius

Informuojame, kad mūsų svetainės polapio APIE MUS skiltyje DOKUMENTAI, NUORODOS yra skirta dalis teisės aktams, susijusiems su Naujosios Akmenės miesto VVG 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimu. Atkreipiame dėmesį, kad 2023 m. lapkričio 27 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-756 patvirtintos socialinio verslo paramos taisyklės. Nuoroda į šį dokumentą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5edb33a08d2e11eea5a28c81c82193a8

ByAdministratorius

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija PATVIRTINTA

2023 m. lapkričio 29 d. Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės visuotiniame susirinkime buvo patvirtinta Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023-2029 m. vietos plėtros strategija. Vadovaujantis 2023 m. spalio 11 d. LR vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“, patvirtinta Strategija iki 2023 m. gruodžio 11 d. bus pateikta LR vidaus reikalų ministerijai vertinimui.

ByAdministratorius

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTO VIEŠAS PRISTATYMAS

2023 m. lapkričio 22 d. 16:00 val. Akmenės rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje pristatytas Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės paruoštas 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas. Projektą pristatė pirmininkė Inga Vismantienė.

Susitikime dalyvavo Naujosios Akmenės miesto bendruomenės nariai, gyventojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, verslo atstovai.

                      Pagrindiniai pristatymo akcentai:

  • Suformuotas strategijos tikslas- mažinti socialinę atskirtį ir skatinti ekonominį aktyvumą Naujosios Akmenės mieste,
  • tikslui pasiekti suformuoti  du uždaviniai:
  • didinti socialiai pažeidžiamų asmenų įtrauktį;
  • skatinti ekonominį aktyvumą bei naujų verslų, įskaitant ir socialinį verslą, kūrimą ir plėtrą.

Pirmininkė akcentavo,  kad 2023 m. spalio 17 d. Šiaulių regiono plėtros taryba sprendimu Nr. ŠR/TS-49 „Dėl Naujosios Akmenės miesto 2022-2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikimo 2022-2023 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo“ patvirtino, kad Naujosios Akmenės miesto veiklos grupės 2023-2029 m. strategijos projektas atitinka Šiaulių regiono 2022-2030 m. plėtros plano 1 tikslą „Išnaudoti ekonominį regiono potencialą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas“ (tikslo kodas LT026-01), 1.2 uždavinį „Sukurti palankią aplinką SVV steigimuisi per bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvas (uždavinio kodas LT026-01-02) ir 3 tikslą „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį (tikslo kodas LT026-03), 3.1 uždavinį „Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“ (kodas LT026-03-01) bei 8 pažangos priemonę „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ (pažangos priemonės kodas LT026-03-01-05).

Susitikimo metu buvo aptarti miesto vietos plėtros strategijoje išsikelti tikslai, uždaviniai, veiksmai bei lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti.

                      Miesto gyventojai, svečiai pastabų dėl paruoštos strategijos neišsakė buvo pritarta vietos plėtros strategijos projektui.

Pirmininkė  Inga Vismantienė

ByAdministratorius

Išrinkta nauja Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės valdyba

Vardas, pavardėAtstovaujamas sektoriusAtstovaujama organizacija
Vaidas BeišinasAsocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonėsAkmenės rajono verslininkų asociacija (Socialinio verslo įmonė „Tiesus kampas”)
Andreja MikelskytėAsocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonėsAkmenės rajono verslininkų asociacija (MB „Jaunieji vilkai ir MB „Mantura“
Alis ValinčiusAsocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonėsAkmenės rajono verslininkų asociacija (UAB „Lorenta“)
Jolanta Ada JanuitienėBendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijosNaujosios Akmenės miesto bendruomenė (VŠĮ Naujosios Akmenės sanatorija)
Daiva KvaukienėBendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijosNaujosios Akmenės miesto bendruomenė  (Akmenės r. socialinių paslaugų namai)
Ramūnas ZnutasBendruomeninės ir (ar) nevyriausybinės organizacijosNaujosios Akmenės miesto bendruomenė (Akmenės r. savivaldybės Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras)
Darius JanušaukasAkmenės rajono savivaldybėAkmenės rajono savivaldybė (Naujosios Akmenės autobusų parkas)
Birutė NavickienėAkmenės rajono savivaldybėAkmenės rajono savivaldybė (Akmenės rajono savivaldybės administracija)
Vida RaubienėAkmenės rajono savivaldybėAkmenės rajono savivaldybė (Akmenės rajono savivaldybės administracija)
ByAdministratorius

Viešas Strategijos pristatymas

Informuojame, kad 2023 metų lapkričio 22 dieną, trečiadienį,16.00 val. Savivaldybės didžiojoje salėje, II aukšte, L. Petravičiaus a. 2, Naujojoje Akmenėje (2023-11-22) organizuojamas Naujosios Akmenės miesto VVG strategijos pristatymas visuomenei ir potencialiems pareiškėjams.

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti.
Pirmininkė Inga Vismantienė

ByAdministratorius

Informacija apie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės rengiamą 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektą

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) bei 2023 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-107 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“ parengė 2023-2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektą (toliau – Strategijos projektas), kuriam 2023 m. rugsėjo 25 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-260 „Dėl pritarimo 2023–2029 m. Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos projektui“ pritarė.

Šiaulių regiono plėtros taryba 2023 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-49 „Dėl Naujosios Akmenės miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikimo 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo“ patvirtino, kad Strategijos projektas atitinka 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano 1 tikslą „Išnaudoti ekonominį regiono potencialą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas“ (tikslo kodas LT026-01), 1.2 uždavinį „Sukurti palankią aplinką SVV steigimuisi per bendros infrastruktūros naudojimo iniciatyvas (uždavinio kodas LT026-01-02) ir 3 tikslą „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį (tikslo kodas LT026-03), 3.1 uždavinį „Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą“ (kodas LT026-03-01) bei 8 pažangos priemonę „Socialinių paslaugų ir jų infrastruktūros plėtra“ (pažangos priemonės kodas LT026-03-01-05).

Atsižvelgiant į tai, kad 2023 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu buvo pakeistos Taisyklės, reglamentuojančios miestų vietos plėtros strategijų turinį, bei 2023m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ iš naujo nustatyta vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos data, Naujosios Akmenės miesto VVG atlieka Strategijos projekto tikslinimą/papildymą.

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupės pirmininkė I. Vismantienė

ByAdministratorius

Kviečiame dalyvauti apklausoje

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė kviečia Naujosios Akmenės
miesto NVO, VŠĮ, bendruomenių ir kitų įstaigų, įmonių, organizacijų atstovus, Naujosios Akmenės miesto gyventojus dalyvauti Naujosios Akmenės miesto situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo apklausoje (toliau – Apklausa).

Apklausos rezultatai bus apibendrinti ir naudojami rengiant Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 metų strategiją  (toliau – Strategija) pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto ,,Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių” ir 4.9 uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

Rengiama Strategija orientuota į socialinės integracijos skatinimą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios atstovų ryšius.

Prašome Jūsų atsakyti į Apklausos klausimus. Jūsų atsakymai padės Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupei nuspręsti, kokioms sritims tikslinga teikti paramą.

Apklausa yra anoniminė. Analizėje bus naudojami apibendrinti atsakymai.

Nuoroda į Apklausą:  https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1518553144/

Apklausa vykdoma iki 2023 m. liepos 31 d.

Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus!

ByAdministratorius

Susitikimas dėl VVG Strategijos ruošimo

Susitikimas dėl VVG Strategijos ruošimo

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė 2023-06-12 pakvietė į Neįgaliųjų dienos užimtumo centrą miesto gyventojus, NVO, VŠĮ, savivaldybės biudžetines įstaigas, verslininkus į Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros strategijos 2024-2027 m. rengimo susitikimą, kuriame norėjosi išgirsti idėjas, mintis, pasiūlymus ir šioms iniciatyvoms įgyvendinti lėšų poreikį. Diskutuota į kokias veiklos sritis reikia daugiau  nukreipti strategijos lėšų, kokios problemos aštriausios, opiausios bei kokios galimybės didžiausios Naujosios Akmenės mieste.

Siekiant aptarti projektines idėjas, ir įvertinti jų įgyvendinimui būtiną ir tinkamą finansavimui pagal Vietos plėtros strategija, paprašyta savo mintis išdėstyti raštiškai ir atsiųsti el. paštu,  nurodant projekto tikslines grupes, priemonių poreikį ir kt.

Planuojami dar keli susitikimai. Sudarytos sąlygos dalyvauti visiems norintiems.

ByAdministratorius

Kviečiame į naujo laikotarpio (2023-2027 m.) Vietos plėtros strategijos projekto aptarimą

2023 m. birželio 12 d., 11.00 val. kviečiame Naujosios Akmenės miesto bendruomenę, verslo atstovus į naujo laikotarpio (2023-2027 m.) Vietos plėtros strategijos projekto aptarimą „Jūsų siūlomos vietos projekto idėjos ir finansavimo planas

​Susitikimas vyks adresu Nepriklausomybės al. 15A, Naujoji Akmenė, Dienos neįgaliųjų centre. 

Pirmininkė                                                                                                   Sigutė Norvaišienė

ByAdministratorius

VYKO MOKYMAI MIESTŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS

LR Vidaus reikalų ministerija, atlikdama 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos tarpinės institucijos funkcijas ir koordinuodama bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvas, kartu su Centrine projektų valdymo agentūra organizavo mokymus, skirtus miestų vietos veiklos grupėms vietos plėtros strategijų rengimo, vertinimo ir atrankos klausimais (mokymų medžiagą rasite čia: bendra informacijavietos plėtros strategijų rengimasvietos plėtros strategijų vertinimas ir atranka).

Gausus dalyvių skaičius š. m. birželio 2 d. Palangoje vykusiuose mokymuose dalyvavo apie  dvidešimt vietos veiklos grupių atstovų – parodė didžiulį miesto bendruomenių susidomėjimą ir norą per vietos plėtros strategijas spręsti vietos bendruomenėms aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas, taip pat skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties klausimus.Mokymuose dalyvavo VVG pirmininkė S. Norvaišienė ir Savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja B. Navickienė.

Mokymų metu diskutuota apie vietos veiklos grupių veiklos skaidrumo didinimo būtinybę. Vidaus reikalų ministerija, pasitelkdama 2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpio patirtį, atsižvelgdama į  STT 2023 m. atliktos korupcijos rizikos analizę miestų vietos veiklos grupių veiklos ir jos priežiūros srityse, 2021–2027 m. ES finansavimo laikotarpiu skiria ypatingą dėmesį  miestų vietos veiklos grupių teisinio reguliavimo tobulinimui. „Siekiame šalinti sąlygas korupcijai miestų vietos veiklos grupių veikloje atsirasti ir plisti“.

Mokymų metu apžvelgė esamą situaciją rengiantis įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros metodą 2021-2027 m. ES finansavimo laikotarpiu, pristatė vietos plėtros strategijų rengimo principus, taip pat miestų vietos plėtros strategijų vertinimo ir atrankos kriterijus.

Primename, kad Vidaus reikalų ministrės įsakymu „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“ 2023 m. kovo 13 d. paskelbta vietos plėtros strategijų atrankos pradžia, Vidaus reikalų ministerija vietos plėtros strategijų laukia iki 2023 m. spalio 31 d.

Mokymai miestų VVG