Kvietimai

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 1.3.2 strategijos veiksmą „Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas“ .


Paraiškos priimamos nuo 2019-09-09 9 val. iki 2019-10-21 16 val.

Kvietimo dokumentai pateikti žemiau.

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 1.2.2 veiksmą „Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą“.

Paraiškos priimamos nuo 2019-06-10 10:00 val. iki 2019-07-19 16:00 val.

Tikslinės grupės, kurioms skirtas projektas:

Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra Užimtumo tarnyboje registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas:

– yra darbingas;

– nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;

–  nesiverčia individualia veikla;

– neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai).

Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu.

Bedarbis – asmuo, įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatyta tvarka įgijęs bedarbio statusą arba turintis sustabdytą bedarbio statusą.

Išsamesnė informacija apie kvietimą rasite čia:

Kviečiame teikti paraiškas pagal kvietimą Nr.5 “Darbingų pabėgėlių ir jų šeimų narių integracija į darbo rinką ir visuomenę suteikiant profesines žinias“.

Paraiškos priimamos nuo 2019-06-10 10:00 val. iki 2019-07-19 16:00 val.

Projektu turi būti siekiama, kad tikslinės grupės atstovams būtų suteikiami nauji profesiniai ir kiti reikalingi įgūdžiai, suteikiama pagalba iškritusiems iš darbo rinkos ir norintiems į ją sugrįžti, ugdomi tikslinės grupės asmenų profesiniai įgūdžiai, skatinamos mokymosi ir tobulėjimo visa gyvenimą iniciatyvos, vykdant bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalųjį švietimą, savanorišką veiklą, praktinių darbo įgūdžių įgijimą ir ugdymą darbo vietoje.

Kvietimo dokumentai ir vertinimo kriterijai pateikti žemiau:

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL STRATEGIJĄ „ UŽIMTUMO DIDINIMAS TEIKIANT SOCIALKULTŪRINES PASLAUGAS NEĮGALIEMS, SENYVO AMŽIAUS IR NEPASITURINTIEMS ASMENIMS“

Nr. 1

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 1.1.1. veiksmą „Užimtumo didinimas teikiant socialkultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims“.

Pareiškėjais ir partneriais gali būti juridiniai asmenys bei juridinių asmenų filialai ir atstovybės.

Papildomas reikalavimas pareiškėjams, partneriams– projekto pareiškėju arba bent vienu iš partnerių  turi būti nevyriausybinė organizacija (NVO) arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).

Pagal kvietimą projektams planuojamos paramos lėšos:

185 007 Eur . Būtina pareiškėjo nuosavo indėlio suma ir, jeigu taikoma, savivaldybės biudžeto lėšų 8% nuo projekto sumos.

Išsamesnė informacija žemiau pateiktuose dokumentuose.

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL STRATEGIJĄ „SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMŲ IR VAIKŲ SOCIALIZACIJA TEIKIANT SOCIALINES PASLAUGAS“

Nr. 2

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 1.1.2 veiksmą „Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija teikiant socialines paslaugas“

Tikslinės grupės:

1) socialinės rizikos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos);

2) socialinės rizikos šeimos (t. y. šeimos, kuriose auga vaikų iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui); socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba);

Išsamesnė informacija žemiau pateiktuose dokumentuose:

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL STRATEGIJĄ „VERSLO KONSULTACIJOS IR MOKYMAI“

Nr. 3

Naujosios Akmenės vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti 1.3.1. veiksmą „Verslo konsultacijos ir mokymai“.

Naujosios Akmenės miesto vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas yra skelbiamas interneto svetainėje adresu www.akmene.lt nuoroda į miesto vvg arba teirautis Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veiklų koordinatorės.

Išsamesnė informacija žemiau pateiktuose dokumentuose:

2019 m. gegužės 27 d. 17:00 val. Jei vietos plėtros projektinis pasiūlymas pateikiamas paštu, su 2019-05-27 datos pašto žyma vietos plėtros projektinis pasiūlymas laikomas pateiktas laiku.

Projektinių pasiūlymų vertinimas, kriterijų rengimas, kvietimas ir kiti dokumentai yra ruošiami pagal „NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠĄ” (toliau Aprašas).

Šiame Apraše yra projektinio pasiūlymo forma, kuria vadovaujantis reikia rengti ir pateikti projektinį pasiūlymą, bei kitos taisyklės.