Sveiki atvykę!

Džiaugiamės, jog domitės Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės veikla.

2019 m. vasario 18 d. pasirašyta projekto sutartis Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-04-0014 finanasuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis. Strategijos administravimui skirtas finanasavimas 88 274,00 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023 m. vasario 28 d.

Projekto tikslas yra sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. numatytas veiklas, kuriose siekiama didinti gyventojų verslumo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją pasitelkiant bendruomenės, verslo struktūrų ir vietos valdžios ryšius.

2022 metai buvo paskutiniai, kaip projektai įgyvendino Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės strategiją. Šiuo metu yra ruošiama galutinė ataskaita, kurioje atsispindės panaudotos lėšos, projektų veiklos ir pasiekti rodikliai.

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI BEI INTEGRUOTO IR NOVATORIŠKO STRATEGIJOS POBŪDŽIO APIBŪDINIMAS


1 TIKSLAS. MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE
Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 – 2022 m.
Strateginiai ryšiai (sąsaja su stiprybėmis ir silpnybėmis):
Tikslas sprendžia SSGG analizėje nurodytas 1, 2, 3 silpnybes ir siekia sumažinti 2, 4, 5, 7, 8 grėsmes,
pasinaudojant 3, 7, 8, 9 stiprybėmis ir 1, 2, 3, 7 galimybėmis.
Alternatyvūs tikslai ir tikslo pasirinkimo priežastys:
Pasirinktas tikslas – Mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje. Šis tikslas buvo pasirinktas, nes jis geriausiai atspindi gyventojų poreikius ir apima visas pagalbos reikalingas gyventojų grupes Naujojoje Akmenėje.

Efekto rodikliai ir jų kiekybinis pokytis:

1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų. Pradinė reikšmė – 87 (2014m.),
siekiama reikšmė – 80 (2022 m.).

2. Jaunų asmenų iki 29 m., turinčių bedarbio statusą, dalis nuo visų bedarbių skaičiaus. Pradinė
reikšmė – 12,4 proc. (2015 m.), siekiama reikšmė – 10 proc. (2022 m.)


Rezultato rodikliai ir jų kiekybinis pokytis:

  1. Padidėjęs NVO veiklose dalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių, asmenų skaičius. Pradinė
    reikšmė – 663 asmenys (2015 m.), siekiama reikšmė – 696 asmenų (2022 m.).
  2. Padidėjęs savarankiškai dirbančių asmenų, vykdančių savarankišką veiklą pagal individualios
    veiklos pažymą ar įsigijus verslo liudijimą, skaičius 1000-iui gyventojų. Pradinė reikšmė – 24,7
    asmenys (2015 m.), siekiama reikšmė – 26 asmenys (2022 m.).

1.1 UŽDAVINYS. SAVANORIŲ PAGALBA DIDINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į VISUOMENĘ;
.

1.3 UŽDAVINYS. TEIKTI PAGALBĄ PRADEDANTIEMS VERSLĄ.

Naujausia pakeista strategija

Daugiau apie projektus rasite skiltyje Naujienos

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupė